INSTRUKCJA OBSŁUGI TORU BOBSLEJOWEGO

  1. Każdy z naszych gości – w odpowiednim stroju i w stanie niewskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających – korzysta z bobu na swoją odpowiedzialność!
  2. Na całej długości trasy, obowiązuje jazda z zapiętymi pasami bezpieczeństwa!
  3. W bobie jednocześnie mogą przebywać tylko dwie osoby. Osoba wyższa zobowiązana jest do zajęcia tylnego siedzenia pojazdu! Osoba hamująca musi mieć zawsze niczym nieograniczoną widoczność! Siedzący z tyłu trzyma ręce na drążku hamulca! Prosimy o niedotykanie trasy w czasie jazdy!
  4. Pasażer zawsze zajmuje pozycję przodem do kierunku jazdy (nie wolno siadać tyłem do kierunku poruszania się pojazdu, w bobie nie wolno się kłaść ani klękać)! Nie wolno zmieniać siedzenia nawet wtedy, gdy pojazd się zatrzyma. Należy zwracać uwagę na pojazd jadący przed nami! Należy bacznie zwracać uwagę na odcinek trasy znajdujący się bezpośrednio przed nami (minimum 25 metrów)!
  5. Z trasy mogą korzystać dzieci, które ukończyły 3 lata. Dzieci w wieku poniżej 8 lat mogą korzystać z trasy tylko z osobami, które ten wiek już osiągnęły.
  6. Prosimy o jazdę z szybkością, która nie stanowi zagrożenia dla znajdujących się w bobie jak i innych użytkowników. Należy zachować 25 metrów odstępu do pojazdu poruszającego się przed nami! Zabrania się umyślnego zderzenia z innym bobem! Za szkody powstałe na skutek takiego zachowania się odpowiedzialność ponosi sprawca!
  7. Podczas deszczowej pogody lub w czasie, przymrozków prosimy o zwiększenie dystansu do poprzedzającego nas pojazdu do minimum 50 metrów, ze względu na wydłużającą się drogę hamowania!
  8. Prosimy o przestrzeganie zaleceń personelu w czasie jazdy! Jednocześnie nie poruszamy się zbyt wolno. Zatrzymanie bobu może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu!
  9. Na końcu odcinka windującego pojazd do góry – bob automatycznie zostaje odłączony od mechanizmu wyciągowego. Od tego momentu Państwo sterują prędkością pojazdu poprzez przesunięcie dźwigni hamulcowej do przodu!
  10. W każdym wypadku należy stosować się do wskazówek personelu! W razie naruszenia nakazów powyższej instrukcji, sprawca zostanie pozbawiony możliwości dalszego korzystania z toru bez prawa do zwrotu pieniędzy. Fakt wykupienia przez gościa biletu jest równoznaczny z zapoznaniem się z instrukcją użytkowania toru i zgodą na jej przestrzeganie.

Za szkody powstałe wskutek niedozwolonego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, bezwzględnie odpowiada sprawca, który jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonych szkód.

Przestrzeganie zarządzeń niniejszej instrukcji gwarantuje niezwykłe przeżycia na najszybszym leśnym torze bobslejowym Węgier.

MIBOB Kft życzy wspaniałej rozrywki!

Producent: Jozef Wiegand GmbH & Co. KG

Użytkownik: Mibob Kft.,

EnglishGermanPolandHungarySlovakiaUkraine